CAMPANYA / CAMPAÑA

[Text en català]

El Projecte “Sanitaris pels Escenaris” neix des del món de la Sanitat amb la intenció de que els aplaudiments tornin allà d’on no haurien d’haver sortit mai: els artistes.

De fet, molta gent del món sanitari, no ens sentíem gens còmodes amb els aplaudiments vespertins diaris. Tot i sentir i valorar enormement l’escalf que rebíem per part de tots vosaltres aquells dies, en el soroll dels aplaudiments hi havia quelcom que s’aprofitava (i no per part dels que aplaudien) per silenciar les demandes i les necessitats dels Sanitaris per poder realitzar correctament la nostra feina. 


Així que aquest projecte neix amb la idea que, a la Societat que ens agradaria viure als que formem part de “Sanitaris pels Escenaris”, els aplaudiments han d’anar sempre dirigits als artistes, que són els que, amb el seu art, curen les ferides més profundes. Aquelles on el fil de sutura no hi podrà arribar mai.

Al món on ens agradaria viure, la Sanitat Pública tindria els recursos necessaris per poder fer la feina amb equitat i dignitat. Un món on no caldrien pagues extres per curar-vos ni per cuidar-vos, un món on els Sanitaris poguéssim fer la nostra feina, exercir la nostra professió, preocupant-nos només dels nostres pacients.

Aquest projecte també neix de la idea de retornar als artistes una part d’allò que ens van regalar durant aquells dies de confinament, quan una cançó escoltada al sofà (per no citar totes les iniciatives artístiques que es van portar a terme durant aquells dies) era el millor moment del dia. I de la nit.

Resumint, “Sanitaris pels Escenaris” és una iniciativa que intenta aglutinar vàries de les emocions que ens han visitat durant aquests últims tres mesos: agrair als artistes haver-nos fet més fàcil el confinament, reconèixer l’art com una de les eines bàsiques per apropar-nos a la Salut (sí, així, en majúscules), reivindicar també la vessant social de l’art com a eina integradora i punt de trobada de la diversitat, i paradoxalment, posar sobre la taula el debat de la financiació de la Sanitat Pública cedint part de la paga extra que suposadament cobrarem a l’agost als tres projectes artístics que us presentem.


[Texto en castellano]

El Proyecto “Sanitaris pels Escenaris” nace desde el mundo de la Sanidad con la intención de que los aplausos vuelvan al lugar de donde no tendrían que haber salido: los artistas. 

De hecho, mucha gente del ámbito sanitario, no nos sentimos nada cómodos con los aplausos vespertinos diarios. Aunque sentimos y valoramos enormemente el apoyo que recibíamos por parte de todos vosotros esos días, en el sonido de los aplausos había alguna cosa que se aprovechaba (y no por parte de los que aplaudían) para silenciar las demandas y las necesidades de los Sanitarios para poder realizar correctamente nuestro trabajo.  


Así que este proyecto nace con la idea de que, en la Sociedad que nos gustaría vivir a los que formamos parte de “Sanitaris pels Escenaris”, los aplausos deben estar siempre dirigidos a los artistas, que son los que, con su arte, curan las heridas más profundas. Esas donde el hilo de sutura no podrá llegar nunca.

En el mundo en el que nos gustaría vivir, la Sanidad Pública tendría los recursos necesarios para poder hacer su trabajo con equidad y dignidad. Un mundo donde no harían falta las pagas extras para curaros ni cuidaros, un mundo donde los Sanitarios podamos hacer nuestro trabajo, ejercer nuestra profesión, preocupándonos solo de nuestros pacientes.

Este proyecto también nace de la idea de devolver a los artistas una parte de lo que nos regalaron durante los días de confinamiento, cuando una canción escuchada en el sofá (por no citar todas las iniciativas artísticas que es llevaron a cabo durante esos días) era el mejor momento del día. Y de la noche.

Resumiendo, “Sanitaris pels Escenaris” es una iniciativa que intenta aglutinar varias de les emociones que nos han visitado durante estos últimos meses: agradecer a los artistas habernos hecho más llevadero el confinamiento, reconocer el arte como una de las herramientas básicas para acercarnos a la Salud (sí, así, en mayúsculas), reivindicar también la vertiente social del arte como herramienta integradora y punto de encuentro de la diversidad, y paradójicament, poner sobre la mesa el debate de la financiación de la Sanidad Pública cediendo parte de la paga extra que supuestamente cobraremos en agosto a los 3 proyectos artísticos que os presentamos.